Wunderkerze Happy Birthday

Wunderkerze Happy Birthday

Wunderkerze in Sternform! Mit den Worten "Happy Birthday..make a wish!"